Apel za udruživanje svih subjekata u borbi protiv izgradnje spalionice u Požarevcu

Imajući u vidu da već gotovo godinu dana traju aktivnosti na polju obezbeđenja uslova i dobijanja dozvola za izgradnju spalionice opasnog otpada, da postoji niz nerazjašnjenih okolnosti, potpuna nesaradnja Grada Požarevca i držanje u tajnosti svih relevantnih podataka, te osnovi sumnje da je izvršen niz krivičnih dela, apelujemo na čitavu javnost da se uključimo zajedno …

Continue reading Apel za udruživanje svih subjekata u borbi protiv izgradnje spalionice u Požarevcu

Krivična prijava protiv Marka Savića

Pokret je podneo nadležnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Marka Savića rukovodioca u Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Grada zbog učinjenih dela sa umišljajem  i to: falsifikovanje službene isprave (član 357. stav 1. KZ), zloupotreba službenog položaja (član 359. KZ) nesavestan rad u službi (član 361. Stav 1. KZ) navođenje na …

Continue reading Krivična prijava protiv Marka Savića

Dostavljen je odgovor nadležnog ministarstva vezan za spalionicu opasnog otpada

U vezi sa dopisom Pokreta i zahtevom za informacijama od javnog značaja, dostavljen je od strane ministarstva za zaštitu životne sredine odgovor na postavljena pitanja. Iz odgovora proizilazi definitivna namera gradnje spalionice u Požarevcu, nema odgovora da li će se spaljivati i opasan otpad, investitor još uvek nije pokrenuo postupak dobijanja dozvole, te je nepoznato postoji li studija o štetnim uticajima. Nelogičnost koja proizilazi iz odgovora je da prema njemu, nije poznato da li će se tretirati opasan otpad, dok iz dokumentacije i prepiske između ministarstva i grada decidirano stoji da je reč o opasnom otpadu.