Prijava komunalnoj inspekciji i upit zavodu za javno zdravlje u pogledu izvora zadaha i merenja kvaliteta vazduha

Pokret je 28.08.2019. uputio prijavu komunalnoj inspekciji kojom je zahtevano da se sprovede inspekcijski nadzor i kontrola i utvrdi izvor nepodnošljivog zadaha koji se širi gradom, te da se preduzmu mere iz nadležnosti radi otklanjanja opasnosti po zdravlje ljudi i okolinu. Takođe, upućen je upit Gradskom zavodu za javno zdravlje radi dobijanja informacije o tome …

Continue reading Prijava komunalnoj inspekciji i upit zavodu za javno zdravlje u pogledu izvora zadaha i merenja kvaliteta vazduha

Лични став: Грађански покрети: шта (треба да) нас чини друкчијим (Део II)

Део Други: Равноправност наспрам вођства   Ауторка: М. Симић Лазаревић Грађански покрети нису новина, у различитим формама и са различитим циљевима постоје и делују већ дуго времена као подврста удружења, или неформално организоване иницијативе. Грађански покрети који мене интересују јесу оне формалне и неформалне организације и групе, које су активне у одређеном дужем интервалу, чији …

Continue reading Лични став: Грађански покрети: шта (треба да) нас чини друкчијим (Део II)

Pokret je podneo peticiju protiv spalionice opasnog otpada

Pokret Jasno i glasno je, nakon dva meseca od početka prikupljanja, podneo Gradu potpise građana protiv izgradnje i puštanja u rad spalionice opasnog otpada. Podsećamo da je Pokret u prvoj fazi prikupljao potpise na gradkom trgu, te je potom nastavljeno individualno prikupljanje terenskim radom. Problem izgradnje spalionice opasnog otpada pokazao se kao jedna od tema …

Continue reading Pokret je podneo peticiju protiv spalionice opasnog otpada

Lični stav: Građanski pokreti- šta (treba da) nas čini drukčijim?

Deo I: Solidarnost i retorika građanskih pokreta Autorka: M. Simić Lazarević Građanski pokreti su se diferencirali i postali prepoznatljivi po svom konkretnom delovanju u lokalnim sredinama-na polju borbe protiv zloupotreba i nezakonitih radnji vlasti i zaštite prava građana. Stepen poštovanja i realna mogućnost realizacije tih prava, nezavisno od toga da li pripadaju korpusu tradicionalnih-političkih i …

Continue reading Lični stav: Građanski pokreti- šta (treba da) nas čini drukčijim?

Spalionica opasnog otpada u Požarevcu i moguća lokacija

Pokret Jasno i glasno došao je u posed dokumenta koji ukazuje na moguću lokaciju planirane spalionice opasnog otpada na teritoriji Grada Požarevca. Reč je o informaciji o lokaciji koju je Grad na zahtev kompanije Youngsun-EliasEco izradio. Iz navedenog dokumenta vidljivo je da se radi o katastarskoj parceli 19331 K.O. Požarevac uz državni put IБ reda …

Continue reading Spalionica opasnog otpada u Požarevcu i moguća lokacija

Podnošenje peticije protiv spalionice opasnog otpada

Pokret Jasno i glasno , nakon prikupljanja potpisa protiv gradnje spalionice opasnog otpada na štandu, nastavio je prethodnog meseca prikupljanje na terenu. Kako smatramo da je akcija peticije protekla uspešno, potrebno je preći na sledeće aktivnosti na ovom pitanju, koje su brojne, a vremena nema previše. Stoga pozivamo ostale aktere koji su prikupljali potpise u …

Continue reading Podnošenje peticije protiv spalionice opasnog otpada