Кривична пријава против градоначелника Пожаревца у вези намераване спалионице

Имајући у виду прикупљене информације везане за намеравану спалионицу индустријског и медицинског отпада, Покрет је због постојања основа сумње да постоји покушај кривичног дела из члана 262 став 1 из Кривичног законика: “Противправна изградња и стављање у погон објеката и постројења која загађују животну средину” поднео кривичну пријаву овлашћеном тужиоцу против службеног лица, то јест, градоначелника Пожаревца, Банета Спасовића.

spal

Имајући у виду састанак и закључени “меморандум о разумевању” између локалне самоуправе Града Пожаревца и предузећа Elias Eco doo Beograd, који се односи на изградњу спалионице индустријског и медицинског отпада, Покрет Јасно и гласно упутио је захтев Граду Пожаревцу за достављање информација од јавног значаја у погледу намераване изградње.

Како би се могла извршити процена ризика и опасност по животну средину и људе, те предузети даљи кораци на пољу њихове заштите, неопходно је било да представници локалне самоуправе доставе податке у складу са законом који регулише информације од јавног значаја. Стога је Покрет упутио Граду захтев за достављање тих информација.

Податке о томе да ли су испоштоване законске процедуре (Закон о управљању отпадом), у којој су фази, каква је природа отпада који ће се на овај начин елиминисати (опасни или неопасни отпад), да ли постоји студија о процени утицаја на животну средину, да ли су предвиђене мере заштите у складу са директивама и регулативом ЕУ и др, локална самоуправа и њени представници који су у служби грађана, били су дужни да грађанима доставе.

По добијању захтева, овлашћено лице градске управе обавестило је Покрет да продужава рок за доставу информација на 30 дана због обимности захтева.

Дана 30.5.2019. мејлом нам је достављен одговор на наше тражење у коме је одговорено само на једно од бројних питања, наведен је непрецизан и неупотребљив одговор на друго питање, те је изнето да су остала питања у надлежности владе и министарства. Стога само одуговлачење градске управе и продужење рока спада у домен злоупотребе права, што није ни озбиљно ни одговорно понашање јавне управе.

odgovor

На питање број 1 о томе да ли постоји локална стратегија за управљање отпадом добили смо линк ка страници Града. На питање број два које је гласило “Да ли ће се у спалионици третирати само неопасни или и опасни отпад?” одговор који смо добили је “не” који не значи апсолутно ништа и није логички повезан с питањем. На остала питања од 3 до 12 упућени смо на републичке органе, чиме се имплицитно потврђује да је реч о опасном отпаду који је у надлежности републике.

У складу са Законом о управљању отпадом, јасно је подељена надлежност по овом питању, као и поступак у коме се може добити одобрење надлежносг органа за опасни, то јест неопасни отпад. Посебно је важно да је један од предуслова студија процени утицаја на животну средину или студија о процени утицаја затеченог стања или акт о ослобођењу од обавезе израде процене утицаја на животну средину, у складу са законом, а на коју је потребно да надлежни орган да сагласност.

Упркос свему наведеном, а имајући у виду бројне негативне импликације непрописног управљања отпадом, Град је закључио Меморандум о разумевању са именованим предузећем, те је на тај начин поступио противно прописима уз опасност да дође до свршеног кривичног дела-противправне изградње постројења којима се у већој мери или на ширем простору загађује животна средина.  

Истовремено, начин понашања и несавесног поступања градске управе у погледу достављања информација од јавног значаја додатно забрињава и ствара однос неповерења између градске управе и грађана. Стога је Покрет упутио жалбу поверенику за информације од јавног значаја будући да није одговорено на већину питања, а спорни су и малициозни и наводни одговори на питања.

Питање спалионице отпада, а пре свега опасног отпада, сувише је суштинско за град и све грађане и стога се мора поступати са појачаном пажњом и транспарентно, што овде свакако није случај. Покрет ће у наредном периоду предузети и друге активности, заједно са грађанима Пожаревца, како бисмо заштитили животну средину и здравље грађана.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s